غرفه شرکت ۱۳۹۶ZHH

  • نام پروژهشرکت ZHH
  • سال۱۳۹۶
  • دسته بندینمایشگاه نفت و گاز پتروشیمی
  • متراژ۲۱ متر
TOP