غرفه شرکت طرح های صنعتی ایران ۱۳۹۵

  • نام پروژهشرکت طرح های صنعتی ایران (IPMI)
  • سال۱۳۹۵
  • دسته بندینمایشگاه نفت و گاز پتروشیمی
  • متراژ۷۲ متر
TOP