غرفه شرکت بیتانور تکشید فام ۱۳۹۴

  • نام پروژهشرکت صنایع بیتانور و تکشید فام
  • سال۱۳۹۴
  • دسته بندینمایشگاه صنعت برق
  • متراژ۴۸ متر مربع
TOP