غرفه کارگزاری توسعه دنیا ۱۳۹۶

  • نام پروژهشرکت کارگزاری توسعه دنیا (سهامی خاص)
  • سال۱۳۹۶
  • دسته بندینمایشگاه بورس بانک بیمه
  • متراژ۱۳۶ متر مربع
TOP